Åbningstider​

Mandag til Fredag har vi åbent fra klokken 08.00 til 15.00

Vi holder lukket hele juli, uge 42, uge 7, jul, nytår og påske.

Bestilling

​Vi har ofte så travl i weekenden at vi ikke kan modtage bestilling. 

​Man kan dog altid sende en mail eller indtale en besked.

Oplysninger om allergener og ingredienser i maden - Ring til os, vi har svar på det!

Vedtægter for Haderup Kultur- og Idrætscenter

§1

Institutionens navn er Haderup Kultur- og Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Haderup.

§2

Institutionens formål er at etablere et kultur- og idrætscenter i Haderup samt forestå driften af centret til gavn for foreninger, institutioner og organisationer m.v., fortrinsvis i lokalområdet.

§3

 • Institutionens drift gennemføres ved hjælp af lejeindtægter og eventuelle frivillige bidrag.
 • Såfremt der ved institutionens drift måtte fremkomme et overskud, der ikke medgår til udligning af underskud fra tidligere år eller til passende henlæggelser, vedligeholdelser, imødegåelse af eventuelle underskud m.v., kan det anvendes til modernisering eller udvidelse af de til institutionen hørende lokaler og bygninger.
 • De institutionen tilhørende midler vil være at anbringe på institutionens konti i bank eller sparekasse eller anbringes efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Eventuelle værdipapirer skal noteres på institutionens navn og det skal sikres, at midlerne kun anvendes i institutionens øjemed.
 • I forhold til tredjemand hæfter institutionen alene med sin formue. Medlemmer, repræsentanter og bestyrelse har intet personligt ansvar for institutionens forpligtelser.

§4

 • Som medlemmer er: Feldborg-Haderup Pensionistforening, Haderup Skytteforening, Feldborg-Haderup Idrætsforening, Haderup Forenede Sportsklubber, Haderup Old-boys Forening, Haderup Husholdningsforening, Haderup Folkedanserforening, Haderup Koret, Haderup & Omegns Borgerforening, FDF i Haderup-Feldborg, De grønne Pigespejdere i Haderup, Haderup Menighedsråd, Fårbæk Borgerforening og Haderup Centralskole. Herudover kan optages foreninger med hjemsted i Haderup og omegn. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen og kan ankes for generalforsamlingen. Evt. indskud fastsættes af repræsentantskabet.
 • Medlemmer har ikke nogen ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art.
 • De tilsluttede foreninger, organisationer og institutioner kan kun udtræde af repræsentantskabet, når skriftlig meddelelse herom er givet til formanden senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. Evt. indskud tilbagebetales ikke.

§5

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i Haderup hvert år i februar/marts måned.


Dagsorden skal omfatte:

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af beretning
 • Forelæggelse af revideret regnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af 1 autoriseret/registreret revisor + 1 kritisk revisor og suppleant
 • Eventuelt


Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udsendes til repræsentantskabet senest 8 dage før generalforsamlingen.​

§6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer indgiver skriftligt krav derom, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.

§7

 • Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel ved personlig indkaldelse af de registrerede repræsentanter (2 fra hver forening)
 • Generalforsamlingen vælger sin dirigent udenfor bestyrelsen til at lede forhandlingerne.
 • Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også referat af forhandlingerne indføres i fornødent omfang. Protokollen underskrives af dirigenten.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.
 • Til ændring af vedtægter kræves, at bemærkning om vedtægtsændring er anført i dagsordenen og mindst 2/3 stemmer for.​

§8

 • Til generalforsamlingen har samtlige foreningers medlemmer adgang til at deltage, men kun repræsentantskabet har stemmeret.
 • Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse.
 • En repræsentant kan stemme ved fuldmagt afgivet til en anden af vedkommende forenings medlemmer, der så i stedet må møde personligt.
 • Skriftlig fuldmagt skal være afleveret til bestyrelsen før generalforsamlingens åbning.

§9

Institutionen ledes af et repræsentantskab og en af dette valgt bestyrelse.


§10

Til repræsentantskabet vælger:

 • Aulum-Haderup kommune 1 medlem
 • Hver forening, som er medlem, 2 medlemmer + 1 suppleant, som meddeles formanden for bestyrelsen i Haderup Kultur- og Idrætscenter. De udpegede repræsentanter er valgt for 1 år af gangen.
 • Haderup Centralskole 1 medlem. Valget af dette medlem foretages kun så længe driftsaftalen mellem Aulum-Haderup kommune og Haderup Kultur- og Idrætscenter om driften af de kommunale faciliteter (hal og udendørs arealer) er gældende.

§11

 • Repræsentantskabet konstituerer sig for et år af gangen med formand, næstformand og sekretær. Det afholder møde mindst 1 gang om året, og i øvrigt når bestyrelsen eller en ¼ af repræsentantskabet finder anledning dertil.
 • Repræsentantskabet, hvis afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, træder sammen inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling, og vælger ved dette møde bestyrelsen.

§12

 • Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 5 medlemmer + 1 suppleant.
 • Aulum-Haderup kommune vælger 1 medlem til bestyrelsen. Valget af dette medlem foretages kun så længe driftsaftalen mellem Aulum-Haderup kommune og Haderup Kultur- og Idrætscenter om driften af de kommunale faciliteter (hal og udendørs arealer) er gældende. Kommunens repræsentant vælges for den kommunale periode.
 • Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§13

Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for udleje og at benyttelsen af ejendommen sker med fornøden hensyntagen til de deri interesserede. Den fastsætter den leje, der vil være at betale for benyttelsen af lokalerne, og affatter et regulativ, der indeholder nærmere direktiver for ejendommens daglige drift og benyttelse.

§14

 • Ingen bestyrelsesmedlemmer kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for arbejdet i bestyrelsen.
 • Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der anses for nødvendige til varetagelse af specielle interesser.

§15

 • Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Dens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.
 • Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§16

Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§17

 • Institutionen tegnes af bestyrelsens formand – eller ved dennes forfald af næstformanden – i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren og/eller et andet bestyrelsesmedlem eller en anden person til at varetage de løbende forretninger i driftsmæssig henseende. Uanset bemyndigelsen har bestyrelsen pligt til løbende at have indsigt med institutionens drift.
 • Ved salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes institutionen af den samlede bestyrelse.

§18

 • Opløsning af den selvejende institution Haderup Kultur- og Idrætscenter kan kun ske efter godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling.
 • Denne generalforsamling er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede, og det kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning om institutionens opløsning kan træffes, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede.
 • Såfremt institutionen opløses skal eventuelle overskydende midler anvendes til børne- og ungdomsarbejdet i Haderup og omegn.


Ovennævnte vedtægter er i deres ordlyd vedtaget på den ordinære generalforsamling d…………………….

​Firmainformation

​Under Bøgen

CVR: 29985901

​Adresseinformation

Kontaktinformation

Kontrolrapport